De huisregels


Breng uw hond op tijd naar het salon. Bent u meer dan 15 min. te laat ? Dan is er een grote kans dat ik uw hond niet meer zal kunnen trimmen door het tekort aan tijd. Er word soms met een 'strak' tijdschema gewerkt en ik wil alle honden mooi en zonder haast kunnen afwerken. Liever 5 minuutjes te vroeg dan 10minuten te laat.

Er kan enkel met een mobile app of cash betaald worden. Afspraken moeten minimum 24u vooraf geannuleerd worden. Bij een no-show of laattijdige annulatie word er 100% van de trimbeurt aangerekend. Bij het maken van een afspraak ,zowel telefonisch als online gaat u automatisch akkoord met onze huisregels en algemene voorwaarden.

Medische aandoeningen / problemen moeten altijd vermeld worden!

Zorg dat u uw hond droog naar het salon brengt en niet met een volle maag. Maak het afscheid kort anders maak je je hond onzeker.

Laat uw hond zijn behoefte doen in het graspleintje voor dat je hem binnen brengt. Zo kunnen ongelukjes vermeden worden

Er word niet bij de hond gebleven. De meeste honden zijn rustiger zonder baasje in de buurt. Met uitzondering van heel moeilijke honden en toestemming van Royals

Geen loopse teven of honden met vlooien. Indien ik aan uw hond begonnen ben en ik zie vlooien, zal ik hem/haar wassen met antivlooi shampoo. Er word een extra van +10eur gerekend! Nabehandeling is noodzakelijk!

Bij aankomst vermeld ik het uur van afhalen of verwittig ik u via sms/belletje als de hond klaar is. Gelieve het ophaaluur te respecteren en geen uren later om uw hond te komen. Dit is niet fijn voor mij alsook niet voor uw hond. Na een halfuur reken ik +15eur/30min...

Heb je een nieuwe pup is huis ? Kom dan langs voor een gratis puppygewenning. Dit kan tot de leeftijd van 5 maand

Als baasje heb je zelf de verantwoordelijkheid om voor uw hond te zorgen. Borstel en kam uw hond voldoende om klitten te vermijden. Weet je niet hoe vaak je best borstelt ? Vraag dit dan, wij helpen u graag verder hierbij !

Alle gebruikte shampoo's in het salon zijn vegan en ecologisch afbreekbaar.

Ben je niet tevreden over de trimbeurt van uw hond ? Laat dit binnen de 24 uur weten, dan kijken we samen voor een oplossing

CORONA : Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Een mondmasker dragen is ook aangeraden. Voel je je ziek ? Laat dan iemand anders de hond brengen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ROYALS HONDENTRIMSALON

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Royals Hondentrimsalon, gevestigd te Maldegem, KvK-nummer BE0672802787, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als hondenkapster.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan kapster tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens kapster waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: AANBOD

 1. Hondenkapster kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Kapster heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 5. . Klant ontvangt na een online boeking een verzoek tot het doen van een aanbetaling. De boeking wordt pas definitief na het voldoen van de aanbetaling.
 6.  Klant betaalt een aanbetaling voor de behandeling en gaat hiermee akkoord. Een aanbetaling wordt nooit terugbetaald maar wordt tegoed gehouden voor de volgende afspraak.


ARTIKEL 5: INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan hondenkapster.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kapster zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart kapster voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van kapster.
 5. Kapster is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Kapster voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van kapster te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan kapster. In een dergelijk geval heeft klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.
 2. Indien klant een behandeling wenst tegen advies van kapster in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van klant.

ARTIKEL 7: WIJZIGING EN ANNULERING

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft kapster de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van kapster en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. Kapster maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 2. Een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos worden verzet, mits dit telefonisch wordt doorgegeven. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Kapster is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Kapster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 3. Kapster is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Kapster is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van de kapster in handelen. Zie ook artikel 6 van deze voorwaarden.
 6. Klant vrijwaart kapster tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door kapster geleverde diensten.

ARTIKEL 9: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door kapster aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij kapster. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt kapster een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant kapster toestemming beeldmateriaal van de door kapster gecreëerde kapsels te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

ARTIKEL 10: BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. De klant kan niet bij de hond blijven tijdens de behandeling,tenzij Royals hiervoor toestemming geeft.
 3. Bij aankomst vermeld Royals het uur van afhalen of verwittigd Royals de klant via sms/belletje als de hond klaar is. Gelieve het ophaaluur te respecteren en geen uren later om uw hond te komen. Bij laattijdig afhalen word er een supplement aangerekend van 15 euro per halfuur..

ARTIKEL 11: KLACHTEN

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 2 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan kapster.
 2. De kapster is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12: GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin kapster is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens kapster en betrokken derden 12 maanden.

Vragen? contacteer ons

Hondentrimsalon Maldegem
Royals
Bij Royals komt jouw hond op de eerste plaats! Wij doen er alles aan om jouw hond te verwennen en met een mooie snit naar huis te laten gaan !
Contact
Aardenburgkalseide 336 c
9990 Maldegem, Oost-Vlaanderen
0496 32 28 10
royalstrimsalon@hotmail.com
BE0672802787